Handels- og leveringsbetingelser

VILKÅR FOR LEVERANCER FRA TTIT.DK

1.0 FORMÅL
1.1. Det er formålet med disse betingelser at fastlægge de vilkår, hvorpå ttit.dk foretager leverancer til kunden.

1.2. Leverancen kan omfatte salg og levering af en eller flere nærmere angivne varer til kunden. Det sker i givet fald på de særlige vilkår vedrørende salg og levering og de almindelige betingelser.

1.3. Leverancen kan endvidere omfatte rådgivning (herunder support) vedrørende kundens IT-system. Det sker i givet fald på de særlige vilkår vedrørende rådgivning og de almindelige betingelser.

SALG OG LEVERING

2.0 INDGÅELSE AF AFTALE OG TTIT.DK’s ANNULLATIONSRET
2.1. En aftale anses for indgået, når ttit.dk har modtaget kundens mundtlige eller skriftlige bestilling og ttit.dk mundtligt eller skriftligt har accepteret denne bestilling.

2.2. Hvis ttit.dk anmoder om kundens skriftlige bekræftelse på en ordre, anses aftalen dog først for indgået, når kunden har sendt sådan bekræftelse. Det omfatter også den situation, hvor ttit.dk anmoder om kundens underskrift på en ordrebekræftelse.

2.3. ttit.dk har ret til at annullere bestillingen inden for 5 arbejdsdage efter indgåelsen af aftalen samt på et hvilket som helst tidspunkt, hvor det konstateres, at.dk ikke kan fremskaffe varen fra sine sædvanlige leverandører på sædvanlige vilkår.

3.0 TTIT.DK ÆNDRINGSRET
3.1. ttit.dk er berettiget til uden kundens samtykke at levere en vare med andre specifikationer, hvis det ikke medfører væsentlig ulempe for kunden.

3.2. Det gælder dog ikke, hvis kunden i forbindelse med indgåelse af aftalen skriftligt og tydeligt har gjort opmærksom på, at det er vigtigt at modtage en vare, som svarer nøjagtigt til de aftalte specifikationer.

4.0 VARENS ANVENDELSE
4.1. ttit.dk giver ikke nogen indeståelse for, at varen er egnet til det af køber påtænkte formål. Det gælder uanset, om kunden i forbindelse med indgåelsen af aftalen har oplyst om den påtænkte anvendelse.

5.0 LEVERINGSSTED
5.1. ttit.dk kan kræve, at kunden afhenter varen på ttit.dk’s hovedadresse, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

5.2. ttit.dk kan alternativt vælge at sende varen til kundens hovedadresse med Post Danmark eller anden virksomhed, som må antages på forsvarligvis at kunne transportere varen frem til kunden.

5.3. Risikoen for varen anses for overgået til kunden, når ttit.dk har overgivet varen til kunden eller til en virksomhed, som har påtaget sig at transportere varen frem til kunden. Den ses endvidere for overgået til kunden, når ttit.dk’s folk har bragt varen uden for matriklen på ttit.dk hovedadresse med henblik på at transportere den frem til kunden.

6.0 LEVERINGSTID
6.1. ttit.dk bestræber sig på at levere varen inden for 14 dage efter modtagelse af betaling for varen, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

6.2. Det anses ikke for en misligholdelse, hvis varen leveres inden for rimelig tid (minimum 14 dage) efter den aftalte leveringsdato. Det gælder dog ikke, hvis kunden i forbindelse med fastsættelsen af leveringsdatoen skriftligt og tydeligt fremhæver, at det er vigtigt at modtage levering på det aftalte leveringstidspunkt.

7.0 EMBALLAGE
7.1. ttit.dk sørger for en forsvarlig emballering af varen, hvis den sendes til kunden.

7.2. Kunden kan anmode om, at der foretages en ekstra god eller en på anden måde særlig emballering af varen. ttit.dk afgør, om anmodningen kan imødekommes og oplyser i givet fald kunden om prisen for servicen.

7.3. Det er i alle tilfælde kundens ansvar at bortskaffe emballagen.

8.0 FORSIKRING
8.1. ttit.dk påtager sig ikke at tegne forsikring for varen under transporten frem til kundens hovedadresse.

9.0 KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT
9.1. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af varen.

9.2. Undersøgelsen omfatter som minimum pligt til at eftergå varen for buler, ridser og påvirkninger fra varme, kulde eller vand. Det omfatter desuden pligt til at foretage en afprøvning af, om varen i øvrigt virker korrekt.

10.0 PRIS

10.1. ttit.dk’s priser er oplyst i danske kroner og er eksklusiv moms medmindre andet er specifikt angivet.

10.2. Den omfatter desuden ikke ttit.dk omkostninger til forsendelse og emballering af varen og kunden skal derfor betale disse omkostninger som et tillæg til den oplyste pris.

11.0 BETALING
11.1. Kunden skal forudbetale varen medmindre andet er skriftligt aftalt.

11.2. ttit.dk kan dog vælge at sende varen eller overgive den til køber uden forinden eller samtidig at have modtaget betaling. Kunden skal i det tilfælde betale senest 8 dage efter modtagelse af faktura vedrørende varen.

11.3. Kunden skal betale 2 % i rente pr. påbegyndt måned (dog minimum 50 kr.), hvor betaling er forsinket. Der opkræves desuden et gebyr på 300 kr. for hver gang, ttit.dk sender en skriftlig rykker.

12.0 EJENDOMSFORBEHOLD
12.1. Der tages i tilfælde af kredit med betalingen ejendomsforhold i varen.

12.2. ttit.dk er derfor berettiget til at tilbagetage varen, hvis ikke kunden betaler købesummen rettidigt. Tilbagetagelse kan endvidere ske, hvis køber ved for sen betaling ikke betaler påløbne renter samt omkostninger

13.0 MANGLER VED VAREN
13.1. ttit.dk er i tilfælde af mangler forpligtet til efter eget valg enten at reparere varen eller foretage om levering.

13.2. Kunden kan med de begrænsninger, der følger af nærværende betingelser gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i overensstemmelse med almindelige regler, hvis ttit.dk ikke har gennemført afhjælpning senest 30 dage efter modtagelsen af kundens berettigede reklamation over varen.

14.0 FORSINKET LEVERING AF VAREN
14.1. Kunden er berettiget til at ophæve aftalen, hvis ttit.dk ikke har leveret varen senest 14 dage efter, kunden fremsætter en berettiget reklamation over forsinket levering.

15.0 FORGÆVES LEVERINGSFORSØG
15.1. ttit.dk skal holdes skadesløs, hvis kundens forhold medfører forgæves forsøg på levering.

15.2. Det omfatter pligt for kunden til at godtgøre ttit.dk alle de omkostninger, som er forbundet med et forgæves forsøg på levering. ttit.dk skal desuden i relation til kundens pligt til betaling af købesummen og risikoen for varen stilles som om, der var gennemført levering af varen til kunden.

16.0 ANSVARSBEGRÆNSNING
16.1. ttit.dk er ansvarlig efter almindelige regler med følgende undtagelser.

16.2. ttit.dk’s ansvar kan ikke overstige købesummen for varen. ttit.dk er desuden ikke ansvarlig for følgeskader, driftstab, tidstab, tab af data, avancetab, goodwill eller andre indirekte tab.

16.3. Begrænsningen af ansvaret gælder også for tingsskade og personskade i det omfang, det ikke strider mod produktansvarsloven.

17.0 FORTRYDELSESRET
17.1. Kunden har ikke nogen fortrydelsesret.

18.0 REPARATION
18.1. Kunden skal emballere varen forsvarligt, hvis den sendes til reparation ved ttit.dk.

18.2. ttit.dk skal holdes skadesløs, hvis det viser sig, at varen ikke er behæftet med mangler. Det omfatter pligt til at betale transporten af varen til og fra ttit.dk’s adresse. Det omfatter endvidere pligt til at betale for den tid, som leverandøren anvender på at undersøge og tilbagesende varen. Der sker til ttit.dk’ til enhver tid gældende takster.

18.3. Forsendelse af varen til og fra ttit.dk i forbindelse med reparation sker på kundens risiko. Det gælder uanset, om varen er behæftet med mangler.

19.0 REKLAMATION
19.1. Kunden skal straks reklamere over mangler, som er eller burde være opdaget ved modtagelsen af varen. Kunden skal desuden have reklameret over øvrige mangler senest 6 måneder efter modtagelsen af varen. Hvis en af fristerne ikke er overholdt, kan der ikke rejses noget krav mod ttit.dk som følge af manglen.

19.2. Kunden mister enhver adgang til at reklamere over mangler ved varen, hvis der foretages indgreb i den. Det gælder uanset, om kunden kan sandsynliggøre, at indgrebet ikke er årsag til den påberåbte mangel.

RÅDGIVNING

20.0 TTIT.DK YDELSE
20.1. ttit.dk skal levere rådgivning om det aftalte område.

20.2. Der er tale om en indsatsforpligtelse, hvor der i overensstemmelse med standarderne inden for ttit.dk’s branche skal leveres en professionel rådgivning.

21.0 LEVERINGSSTED OG -TID
21.1. ttit.dk leverer rådgivningen fra ttit.dk’s adresse med mindre andet aftales skriftligt.

21.2. ttit.dk leverer rådgivningen på det aftalte tidspunkt dog med mulighed for at udskyde leveringstidspunktet med op til 5 arbejdsdage.

22.0 KUNDENS ÆNDRINGSRET
22.1. Kunden kan til enhver tid anmode om ændringer af det område, som der er aftalt rådgivning om.

22.2. ttit.dk besvarer en ændringsanmodning ved at oplyse om ændringens forventede betydning for pris og leveringstid, hvis der er indgået aftale om disse forhold. Hvis kunden accepterer ændringerne heri, anses ændringen af rådgivningsområdet for vedtaget.

22.3. ttit.dk er berettiget til at modtage betaling for arbejde, som afbestilles ved en ændring i det omfang, arbejdet allerede er udført. Det sker til ttit.dk’s til enhver tid gældende takster.

23.0 KUNDENS MEDVIRKEN
23.1. Kunden skal medvirke på de måder og i det omfang, som ttit.dk vurderer, er nødvendigt.

23.2. Kunden skal som led i sin medvirken uden unødigt ophold besvare spørgsmål, levere materiale og træffe beslutninger i det omfang, som ttit.dk anmoder om. Kunden skal endvidere afgive oplysninger og udlevere materiale, som er korrekt og fuldstændigt.

23.3. Kunden skal betale ttit.dk for den ekstra arbejdstid og de omkostninger, som kundens misligholdelse af sin pligt til medvirken påfører ttit.dk. ttit.dk er endvidere berettiget til en udskydelse af leveringstidspunktet, hvis kundens manglende medvirken forsinker leveringen af rådgivningen.

24.0 PRIS
24.1. Kunden betaler for den tid, der er medgået til rådgivningen. Det sker til ttit.dk til enhver tid gældende timetakster.

24.2. ttit.dk foretager registrering af den medgåede tid. Der registreres pr. påbegyndt interval af 10 minutter. Der foretages samtidig registrering af, hvad tiden er anvendt på.

24.3. En eventuelt oplyst pris i forbindelse med indgåelsen af aftalen anses for et prisoverslag. Den er endvidere oplyst i danske kroner og eksklusiv moms medmindre andet er specifikt angivet.

25.0 OMKOSTNINGER
25.1. ttit.dk er i tillæg til prisen berettiget til at modtage refusion af udlæg og omkostninger herunder til offentlig transport og overnatninger samt til følgende omkostninger:

75 øre pr. kopi

75 øre pr. scanning

kørselsgodtgørelse i overensstemmelse med statens til enhver tid gældende takster

1,50 kr. pr. samtaleminut ved opkald fra ttit.dk

25.2. ttit.dk foretager registrering af de afholdte udlæg og omkostninger og skal ved større beløb præstere en kopi af relevante kvitteringer i det omfang, det er muligt.

25.3. ttit.dk må ikke afholde udlæg eller omkostninger, som i væsentligt omfang påvirker den samlede pris, medmindre det på forhånd er godkendt af kunden.

26.0 BETALING
26.1. ttit.dk sender en faktura (1) i begyndelsen af en måned, hvis udeståendet overstiger 1.500 kr.; (2) på et hvilket som helst tidspunkt, hvor udeståendet overstiger 5.000 kr.; eller (3) når en opgave er afsluttet.

26.2. Hosting faktureres som standard kvartalsvis forud d. 20. i forudgående måned, med forfald inden hosting-periodens påbegyndelse.

26.3. Det angives i fakturaen, hvilken rådgivning den omfatter. ttit.dk sender på forespørgsel en nærmere redegørelse for, hvad tiden er anvendt på, og hvordan prisen i øvrigt er beregnet.

26.4. Fakturaen skal betales inden for 7 dage efter modtagelsen.

26.5. Kunden skal betale 2 % i rente pr. påbegyndt måned (dog minimum 50 kr.), hvor betaling er forsinket. Der opkræves desuden et gebyr på 300 kr. for hver gang, ttit.dk sender en skriftlig rykker.

27.0 KLIPPPEKORT
27.1. Kunden kan som alternativ til løbende fakturering købe et klippekort, der betales forud.

27.2. ttit.dk gennemfører i dette tilfælde betaling ved løbende at trække anvendt tid på kundens klippekort. Når et klippekort er opbrugt, overgår ttit.dk til igen at foretage løbende fakturering, hvis ikke kunden køber et nyt klippekort.

27.3. Et klippekort er gyldigt 12 måneder fra den dato, hvor ttit.dk modtager betaling. Kunden kan ikke rette noget krav mod ttit.dk som følge af, at et klippekort ikke er fuldt ud udnyttet i gyldighedsperioden.

27.4. Køb af klippekort kan ikke fortrydes. Der kan endvidere ikke ske ombytning af klippekortet til kontanter eller varer.

28.0 FORTROLIGHED
28.1. ttit.dk skal behandle oplysninger om eller oplysninger modtaget fra kunden fortroligt. ttit.dk er dog berettiget til at anvende kunden som reference i sit markedsføringsmateriale herunder på sin hjemmeside.

28.2. Der kan ikke rettes noget krav mod ttit.dk som følge af brud på fortroligheden, som skyldes fysisk eller digitalt indbrud.

29.0 RETTIGHEDER
29.1. Kunden får ret til at bruge materiale udarbejdet af ttit.dk i det omfang, denne brug er en del af formålet med opgavens løsning. ttit.dk beholder alle øvrige rettigheder til materialet.

29.2. Hvis ttit.dk opretter domæner og hjemmesider for kunden, står ttit.dk som registrant og kunden som ejer. Hvis kunden ikke betaler, overtager ttit.dk ejerskabet.

29.3. Al kodning foretaget på kundens hjemmeside tilhører kunden, og kan overdrages til kunden på forlangende.

30.0 ANSVARSBEGRÆNSNING
30.1. ttit.dk er ansvarlig efter almindelige regler med følgende undtagelser.

30.2. ttit.dk’s ansvar kan ikke overstige prisen for rådgivningen. ttit.dk er desuden ikke ansvarlig for følgeskader, driftstab, tidstab, tab af data, avancetab, goodwill eller andre indirekte tab.

31.0 REKLAMATION
31.1. Kunden skal straks reklamere over mangler, som er eller burde være opdaget ved modtagelsen af rådgivningen. Kunden skal desuden have reklameret over øvrige mangler senest 6 måneder efter modtagelsen af rådgivningen. Hvis en af fristerne ikke er overholdt, kan der ikke rejses noget krav mod ttit.dk som følge af manglen.

32.0 ABONNEMENTSAFTALER
32.1. Som udgangspunkt faktureres bestillinger 3 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger abonnementsaftalen skriftligt senest 90 dage inden abonnementet-aftalens udløb. Opsigelsen er først gyldig efter kunden har modtaget en skriftlig bekræftelse pr. e-mail fra ttit.dk.

32.2. Service aftalen mellem ttit.dk og kunden kan af begge parter opsiges ved udgangen af en måned og med en måneds varsel.

Backup og Antivirus ydelser løber dog 1 år og kan ikke refunderes ved opsigelse.

Betalings/Bindingsperiode på abonnementer er som standard 3 måneder og kan ikke refunderes ved opsigelse. Evt. prisreguleringer varsles min. 3 måneder før ændringerne træder i kraft.

32.3. Uanset aftale mellem kunde og ttit.dk følger opsigelses-varslinger altid de gældende betingelser hos den udbyder kunden har ydelser hos igennem ttit.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

33.0 FORCE MAJEURE
33.1. ttit.dk er fritaget for at opfylde sin forpligtelser i den periode, hvor der foreligger force majeure.

33.2. Der foreligger som minimum force majeure i tilfælde af strejke, lockout, nedbrud i offentlige kommunikationsnet herunder internettet, svigt i strømforsyningen eller almindelig vareknaphed.

33.3. Kunden er berettiget til uden ansvar at annullere aftalen, hvis hindringen varer i mere end tre måneder.

34.0 MODREGNING
34.1. Kunden er ikke berettiget til at anvende ttit.dk’s krav på betaling til modregning i krav, som kunden mener at have mod ttit.dk. Det gælder dog ikke, hvis ttit.dk skriftligt har anerkendt kundens krav mod ttit.dk.

35.0 KRYDSMISLIGHOLDELSE
35.1. ttit.dk kan påberåbe sig misligholdelse af en aftale med kunden, hvis kunden er i misligholdelse af andre aftaler indgået med ttit.dk. Det samme gælder, hvis kundens koncernforbundne selskaber er i misligholdelse af en aftale indgået med ttit.dk.

36.0 TVIST
36.1. Tvister afgøres i henhold til dansk ret og søgsmål skal anlægges ved Retten i Horsens.